18 thg 9, 2018

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1492/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh
Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018; và thay thế Quyết định 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018 như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017;
Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Xây dựng – Tài chính; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm qúy IV/2016; chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào xác định theo vùng II là 2.250.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.100.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,933

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh được tính theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Chi tiết về Quyết định 1492/QĐ-UBND vui lòng tải về (Tại đây)

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1493/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của quyết định này. Quý khách hàng vui lòng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh
Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 15/9/2018; và thay thế Quyết định số 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở xác định đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD  ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng;
Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Kết cầu tập đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh gồm 03 chương :

Chương I  : Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng.

Chi tiết về Quyết định 1493/QĐ-UBND Quý khách vui lòng tải về (Tại đây)

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND

Ngày 16/8/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung về bộ đơn giá này, Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La

Nội dung đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La gồm:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được chọn để tính trong đơn giá là giá vật liệu ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo mức lương cơ sở đầu vào của vùng IV là 2.050.000 đồng/tháng theo Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016.

Cơ sở xác định đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 7139/QĐ-UBND; về việc công bố Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức xây dựng cầu vượt bằng thép; Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND trên Dự toán Eta.

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép

Cơ sở xác định định mức xây dựng cầu vượt bằng thép.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các văn bản số 2474/TTg-KTN ngày 30/12/2011 và số 134/TTg-KTN ngày 08/02/2012; của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai các dự án xây dựng các cầu vượt nút giao thông Láng Hạ- Thái Hà; Chùa Bộc – Thái Hà; Nguyễn Chí Thanh – Láng; Lê Văn Lương – Láng để tránh ùn tắc giao thông;
Căn cứ các Quyết định số: 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009; 1776/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; 1778/QĐ-BXD ngày 16/08/2007; 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012; của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố định mức dự toán một số công việc xây dựng – Tiểu dự án công trình kết nối tạm giữa dự án xây dựng cầu Thanh Trì và tuyến đường phía nam vành đai 3 với dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn I;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND Thành phố về công bố định mức sửa chữa chiếu sáng đô thị;

Hiệu lực thi hành của Quyết định 7139/QĐ-UBND

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

27 thg 8, 2018

Đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND

Ngày 12/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 1219/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018.
Đơn giá này là cơ sở để xác định chi phí khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư dự toán công trình; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hiện nay phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018. Quý khách nhanh chóng tải về để sử dụng (hoàn toàn Miễn phí).

Hướng dẫn tải đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 theo Quyết định 1219/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018
Quyết định 1219/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký; và thay thế đơn giá khảo sát theo Quyết định 1623/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh.

Cơ sở xác định đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 gồm:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các chi phí trong đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo công bố giá vật liệu của Sở Xây dựng; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại thời điểm  quý I/2018 chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá Khảo sát Hà Nam 2018 được xác định theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng  IV có mức lương cơ sở là 2.050.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,952.

Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng.
Nhóm lương, cấp bậc, hệ số lương và mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công thợ điều khiển máy xác định theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (mức lương cơ sở đầu vào vùng III là 2.154.000 đồng/tháng).
Giá nhiên liệu, năng lượng lấy theo giá nhiên liệu trung bình Quý I năm 2018 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo các báo giá của Tổng công ty xăng dầu (Xăng: 17.083 đồng/lít; Dầu diezel: 14.571 đồng/lít; Điện: 1.721 đồng/kwh).

Chi tiết về Quyết định 1219/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 1219/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 5812/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số liệu gốc của tập đơn giá này phục vụ cho công tác lập dự toán và thẩm tra dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để sử dụng được trên phần mềm Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 theo Quyết định 5812/QĐ-UBND trên Dự toán Eta.

Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017
Ngoài ra để phục vụ cho công tác kiểm tra rà soát cơ sở dữ liệu chúng tôi sẽ update file PDF đây là file gốc tính toán của tập đơn giá để quý khách hàng lưu trữ thuận tiện cho việc kiểm tra sau này. Quý khách vui lòng tải File PDF về máy tính (TẠI ĐÂY)

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2017 như sau:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Thông tin tư vấn về Phần mềm Dự toán Eta khách hàng vui lòng liên hệ:

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND

Ngày 16/8/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung về bộ đơn giá này, Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La

Nội dung đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La gồm:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được chọn để tính trong đơn giá là giá vật liệu ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo mức lương cơ sở đầu vào của vùng IV là 2.050.000 đồng/tháng theo Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016.

Cơ sở xác định đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Tính năng ưu việt của phần mềm dự toán Eta- Phần 2

Trong bài viết trước chúng tôi đã gửi đến quý khách một số tính năng ưu việt, nổi bật của phần mềm dự toán Eta. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý khách thêm những tính năng khác; giúp việc lập dự toán của người dùng trở lên dễ dàng và nhanh chóng, chính xác hơn.

In ấn trên phần mềm dự toán Eta 

Phần mềm dự toán Eta là một trong những phần mềm dự toán có tính năng in ưu việt nhất hiện nay; cho phép khách hàng có thể in trực tiếp trên phần mềm mà k cần phải kết xuất ra môi trường trung gian ( exel ). Để in trên phần mềm dự toán Eta quý khách chọn bảng;phần muốn in sau đó chọn biểu tượng “Xem trước khi in” hoặc tổ hợp phím ” Ctrl + P ” để duyệt giao diện view in. Trong phần này người dùng có thể thực hiện các tùy chọn khác lề bản in; đặt header,footer cho trang in; hay các thông số khác trong quá trình in ấn. Các thao tác hoàn toàn như đang in ấn trên excel ( phần mềm tự động căn chỉnh ).Quý khách có thể tham khảo hình minh họa dưới đây :
In ấn trên phần mềm dự toán Eta 
Căn chỉnh,đặt thông số in trên phần mềm dự toán Eta

Tạo đơn giá riêng, công tác tạm tính trên phần mềm dự toán Eta

Trong quá trình làm dự toán, do đặc thù của công trình; hay yêu cầu của các bên liên quan mà người làm dự toán cần thay đổi định mức; ( thay đổi thành phần định mức, sửa hao phí ) của công tác gốc; với mục đích tạo ra công tác vận dụng phù hợp. Thực hiện trên phần mềm dự toán Eta như sau :

Chỉnh sửa, thêm bớt hao phí, thành phần định mức :

  • Bước 1 : chọn công việc cần thay đổi định mức
  • Bước 2: trong của sổ định mức phía dưới tiến hành thay đổi theo ý muốn
  • Bước 3 : có thể lưu lại công tác vận dụng này để sử dụng cho lần sau
Tạo đơn giá riêng, công tác tạm tính trên phần mềm dự toán Eta
Vận dụng thay đổi định mức công việc sẵn có 

Công tác tạm tính trên phần mềm dự toán Eta :

Với phần mềm dự toán Eta, việc tạo công tác tạm tính rất đơn giản và dễ dàng. Công tác tạm tính có thể điền trực tiếp các giá trị vật liệu, nhân công, máy; hoặc thêm cho các công việc này thành phần định mức như công việc bình thường. Các bước thực hiện trên phần mềm dự toán Eta.
  1. Bước 1 : Gõ TT để gọi ra công tác tạm tính hoặc nhật 1 mã số công việc mình cần ( có thể đặt bất kỳ theo ý muốn)
  2. Bước 2 : Điền giá trị vật liệu, nhân công, máy hoặc cung cấp thành phần định mức cho công việc.
  3. Bước 3 : Nếu là công việc cần dùng nhiều lần,có thể lưu lại vào cơ sở dữ liệu để làm nhiều lần.
Công tác tạm tính trên phần mềm dự toán Eta
Tạo công tác tạm tính dễ dàng trên phần mềm dự toán Eta.
Hy vọng với trong bài viết lần này,chúng tối đã tiếp tục mang đến cho quý khách hàng những tính năng tiện ích tốt của phần mềm dự toán Eta. Mong rằng các tính năng này được quý khách áp dụng thành công để phục vụ cho công việc lập dự toán được nhanh chóng và chính xác. Trong quá trình sử dụng phần mềm và áp dụng; nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ đặt mua và hỗ trợ sử dụng

Hotline : 0916 946 336 ( Mr Trịnh )

Một số tính năng ưu việt của phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã xây dựng rất nhiều tính năng phục vụ người dùng; với mong muốn mang tới cho quý khách 1 phần mềm dự toán với nhiều tính năng hữu ích; giúp người dùng thao tác nhanh gọn,chính xác và dễ dùng.Bài viết hôm này chúng tôi xin giới thiệu 1 số tính năng ưu viết của phần mềm dự toán Eta.

Tra mã công việc thông mình trên phần mềm dự toán Eta 

Dự toán Eta cho phép người dùng tra cứu mã công việc nhanh chóng,chính xác. Người sử dụng có thể tra bằng mã hiệu công việc, bằng tên hay bất kỳ thông tin nào có về công việc cần tra.
Rất đơn giá, quý khách điền thông tin cần tra cứu vào ô ” MSCV” của phần mềm. Phần mềm sẽ tìm kiếm và đưa ra các kết quả phù hợp với thông tin người dùng cung cấp. Trong trường hợp tra bằng mã; người dùng k cần gõ dấu “.” ngăn cách giữa phần chứ và số của mã hiệu; có thể gõ liền nhau.
Một số tính năng ưu việt của phần mềm dự toán Eta
Tra cứu theo mã số công việc
Một số tính năng ưu việt của phần mềm dự toán Eta
Tra cứu theo tên công việc, dữ liệu có trước.
Với tính năng tra cứu thông minh,bạn có thể tra theo tên công việc; hay bất cứ dữ liệu gì của công việc như ( đơn vị tính,đơn giá của công việc).

Đổi đơn vị tính trên phần mềm dự toán Eta

Trong nhiều trường hợp, đơn vị tính trên định mức, đơn giá không phù hợp với công việc của người dùng; Phần mềm dự toán Eta hỗ trợ người dùng đổi đơn vị tinh rất linh hoạt và nhanh chóng.Cách làm như sau :
Trên bảng tiên lượng chọn chuột phải sau đó chọn đổi đơn vị; sau đó chọn đổi sang đơn vị phù hợp. Bạn cũng có thể đổi đơn vị cho tất các các công tác trong bảng tiên lượng.Quý khách có thể tham khảo cụ thể như trong hình minh họa.
Đổi đơn vị tính trên phần mềm dự toán Eta
Đổi đơn vị tính

Đổi PC vữa trên phần mềm dự toán Eta:

Trên dự toán Eta quý khách có thể đổi PC vữa cho công việc đang chọn hay toàn bộ công việc trong công trình cửa mình. Ý nghĩa của chức năng này là giúp người dùng có thể lụa chọn được đúng loại xi măng cần dùng trong các công việc đang chọn.Người dùng có thể chọn PC30,PC40 hay PCB30,PCB40 tùy theo yêu cầu. Cách thao tác như sau :
Trên bảng tiên lượng, click chuột phải,sau đó chọn ” Đổi PC vữa”; sau đó lựa chọn thay đổi theo bảng hướng dẫn. Trên bảng này bạn có thể lựa chọn đổi PC vữa cho 1 công tác đang chọn hoặc toàn bộ các công tác. Quý khách có thế làm theo hình hướng dẫn dưới đây.
Đổi PC vữa trên phần mềm dự toán Eta
Đổi PC vữa trên phần mềm dự toán Eta

Dùng vữa thương phẩm trên phần mềm dự toán Eta:

Trong 1 số trường hợp, người dùng có nhu cầu đổi vữa;từ vữa cấp phối sang vữa bê tông thương phẩm. Yêu cầu này hoàn toàn được đáp ứng trên phần mềm dự toán eta chỉ qua 1 vài thao tác đơn giản. Trong phần tiên lượng, bạn chọn chuột phải vào công tác cần đổi vữa, sau đó chọn ” Vữa” rồi chọn ” Dùng vữa thương phẩm”. Bạn cũng có thể chọn ” Dùng vữa thương phẩm cho tất cả các CV”. Hình mình họa cụ thể dưới đây :
Dùng vữa thương phẩm trên phần mềm dự toán Eta
Dừng vữa thương phẩm cho công việc tùy chọn
Bài viết trên đây chúng tôi đã trình bày mốt số ưu điểm của phần mềm dự toán eta; trong các bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến quý khách thêm các chức năng,tiện ích nữa của phần mềm.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp :

Hotline : 0916 946 336 ( Mr Trịnh )