28 thg 6, 2018

Đơn giá xây dựng công trình Tỉnh Hậu Giang năm 2018

Ngày 28/5/2018 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang;

Bộ đơn giá bao gồm các phần sau :


  1. Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng
  2. Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt
  3. Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng
  4. Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
  5. Đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
  6. Đơn giá xây dựng công trình phần bưu chính viễn thông
Mọi chi tiết vướng mắc xin liên hệ với chúng tôi:
Hotline : 1900636314 - 0916946336

Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi Quyết định 277/QĐ-UBND

Ngày 30/3/2018 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi năm 2018 gồm các phần sau:
  • Quyết định 277/QĐ-UBND công bố đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
  • Quyết định 278/QĐ-UBND công bố đơn giá phần xây dựng sửa đổi và bổ sung
  • Quyết định 279/QĐ-UBND công bố đơn giá phần lắp đặt sửa đổi và bổ sung.
Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi ban hành kèm theo các Quyết định trên là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng tham khảo để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật số liệu của Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng. Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng.

Hướng dẫn tải Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi

Cơ sở xác định Đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi năm 2018 như sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Định mức áp dụng tính toán đơn giá xây dựng công trình Quảng Ngãi gồm:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán sửa chữa hoặc bảo dưỡng công trình xây dựng.
Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.
Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố Đinh mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung).
Mọi vướng mắc xin liên hệ : 1900636314 hoặc website : https://dutoaneta.vn/

Quyết định 3744/QĐ-UBND tỉnh Long An đính chính đơn giá xây dựng công trình

Ngày 16/10/2017 UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định 3744/QĐ-UBND  Về việc đính chính một số nội dung trong bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An công bố theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27/7/2016.
Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đính chính của Quyết định 3744/QĐ-UBND, quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng.

Hướng dẫn tải đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An theo Quyết định 3744/QĐ-UBND như sau:

Quyết định 3744/QĐ-UBND

Các phần đơn giá đính chính theo Quyết định 3744/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần xây dựng.
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần lắp đặt.
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An – Phần sửa chữa.
Xem chi tiết Tại đây