18 thg 9, 2018

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1492/QĐ-UBND; về việc công bố Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh
Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018; và thay thế Quyết định 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở xác định đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh năm 2018 như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Quyết định 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017;
Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh theo Quyết định 1492/QĐ-UBND gồm các chi phí sau:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu tính trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh lấy theo công bố giá vật liệu của Liên sở Xây dựng – Tài chính; và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm qúy IV/2016; chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương cơ sở đầu vào xác định theo vùng II là 2.250.000 đồng/tháng.
Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng III có mức lương cơ sở là 2.100.000 đồng/tháng; thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,933

Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình Bắc Ninh được tính theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Chi tiết về Quyết định 1492/QĐ-UBND vui lòng tải về (Tại đây)

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 1493/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của quyết định này. Quý khách hàng vui lòng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND như sau:

Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh
Đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 1493/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 15/9/2018; và thay thế Quyết định số 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở xác định đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD  ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng;
Quyết định 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Kết cầu tập đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Bắc Ninh gồm 03 chương :

Chương I  : Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng.

Chi tiết về Quyết định 1493/QĐ-UBND Quý khách vui lòng tải về (Tại đây)

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND

Ngày 16/8/2018 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung về bộ đơn giá này, Quý khách hàng nhanh chóng tải về sử dụng hoàn toàn Miễn phí.

Hướng dẫn tải đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La theo Quyết định 1997/QĐ-UBND trên Dự toán Eta như sau:

Đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La

Nội dung đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La gồm:

Chi phí vật liệu:

Giá vật liệu được chọn để tính trong đơn giá là giá vật liệu ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo mức lương cơ sở đầu vào của vùng IV là 2.050.000 đồng/tháng theo Quyết định 1869/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi phí máy thi công:

Chi phí sử dụng máy và thiết bị thi công trong đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016.

Cơ sở xác định đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016; của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2014 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 7139/QĐ-UBND; về việc công bố Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hiện tại Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của định mức xây dựng cầu vượt bằng thép; Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng vui lòng tải về hoàn toàn Miễn phí. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép theo Quyết định 7139/QĐ-UBND trên Dự toán Eta.

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép

Cơ sở xác định định mức xây dựng cầu vượt bằng thép.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các văn bản số 2474/TTg-KTN ngày 30/12/2011 và số 134/TTg-KTN ngày 08/02/2012; của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai các dự án xây dựng các cầu vượt nút giao thông Láng Hạ- Thái Hà; Chùa Bộc – Thái Hà; Nguyễn Chí Thanh – Láng; Lê Văn Lương – Láng để tránh ùn tắc giao thông;
Căn cứ các Quyết định số: 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009; 1776/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; 1778/QĐ-BXD ngày 16/08/2007; 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1946/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012; của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố định mức dự toán một số công việc xây dựng – Tiểu dự án công trình kết nối tạm giữa dự án xây dựng cầu Thanh Trì và tuyến đường phía nam vành đai 3 với dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn I;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND Thành phố về công bố định mức sửa chữa chiếu sáng đô thị;

Hiệu lực thi hành của Quyết định 7139/QĐ-UBND

Định mức xây dựng cầu vượt bằng thép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.